Privaatsuspoliitika

Levila võtab Sinu ja Sinu isikuandmete privaatsust tõsiselt. Oma väite kinnitamiseks oleme koostanud käesoleva dokumendi, et Sinu tähtsamatele privaatsust puudutavatele küsimustele vastata. 

Isikuandmete töötlemisel lähtub Levila kehtivatest siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest, tegutsedes täielikult kooskõlas GDPR-s ja IKS-is sätestatud regulatsiooniga. Kasutades Levila veebilehte, nõustud Sa isikuandmete töötlemise tingimustega vastavalt käesolevates privaatsustingimustes ettenähtud korrale. 

 1. MIDA NEED SÕNAD TÄHENDAVAD?
  1. Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle kohta on Levilal (vt p 1.2) kogutud isikuandmeid (vt p 1.3), millega on võimalik füüsiline isik tuvastada;
  2. GDPR – Isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679;
  3. IKS – Isikuandmete kaitse seadus;
  4. Isikuandmed – igasugune teave, mille alusel on võimalik füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on (nt nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator jmt);
  5. Isikuandmete töötlemine – igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest;
  6. Küpsis – väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades Sinu seadmesse;
  7. Levila – Levila OÜ (registrikood: 14791330);
  8. Sisu – Levila veebilehel kättesaadavaks tehtud informatsioon, faktid, andmed, teosed ja mis tahes muu õiguste objektide kogum;
  9. Teenused – levila poolt pakutavad teenused;
  10. Veebileht – Levila veebileht levila.ee.
 2. KES MINU ANDMEID TÖÖTLEB?
  1. Sinu andmeid töötleb Levila OÜ (registrikood: 14791330), asukohaga Telliskivi tn 60a/1, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond, Eesti Vabariik 10412, ja Levila lepingulised koostööpartnerid (vt p 7).
  2. Levila on määranud andmekaitsespetsialistiks Kristel Epliku (e-posti aadress: kristel@levila.ee). 
 3. MILLISTELE PÕHIMÕTETELE TÖÖTLEMINE ALLUB?
  1. Andmesubjekti isikuandmete töötlemine Levila poolt lähtub igal ajal alljärgnevatest isikuandmete töötlemise põhimõtetest:
   1. seaduslikkuse põhimõte – andmetöötlemise asjaolud on andmesubjektile vabalt kättesaadavad, õiglased ning läbipaistvad (GDPR art 5(1)a);
   2. eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse ainult kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel (GDPR art 5(1)b);
   3. minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse nii väikses ulatuses kui selle eesmärgi saavutamiseks vajalik on (GDPR art 5(1)c);
   4. andmekvaliteedi põhimõte – isikuandmed on õiged ja asjakohastatud; selle tagamiseks võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks (GDPR art 5(1)d);
   5. piiratud säilitamise põhimõte – isikuandmeid ei säilitada kauem kui see on vajalik töötlemiseesmärgi saavutamiseks (GDPR art 5(1)e);
   6. turvalisuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse (GDPR art 5(1)f);
   7. vastutuse põhimõte – põhimõtete täitmise eest vastutab vastutav töötleja (GDPR art 5(2));
   8. vaikimise ja lõimitud andmekaitse põhimõte – andmekaitsega arvestatakse koheselt, st ei oodata riskide realiseerumist vaid seda ennetatakse aktiivselt (GDPR art 25).
 4. MILLISEID ANDMEID TÖÖDELDAKSE? 
  1. Levila kogub ja töötleb andmesubjekti nõusolekul alljärgnevaid andmesubjekti poolt avaldatud ja/või andmesubjektilt kogutud andmeid:kontaktandmed (sh Sinu nimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress);
   1. makseandmed (sh ostuajalugu ja pangakonto number);
   2. analüütikaandmed (sh kasutatav seade, asukohariik, IP aadress, külastatud teenuse osad);
   3. Levila poolt pakutava teenuse osutamisega seotud küsimuste ja vaidluste andmed (sh küsimuste/vaidluste ajalugu ja konkreetse küsimuse/vaidluse sisu);
   4. Levila teenused ega sisu ei ole suunatud lastele, seega Levila ei kogu teadlikult alla 13-aastaste isikute isikuandmeid.
 5. KUIDAS MINU ANDMEID KOGUTAKSE?
  1. Levila kogub andmesubjekti nõusolekul isikuandmeid talle otseselt avaldatud pöördumiste, tavapärase suhtluse ning pakutava teenuste ja Levila sisu kasutamise (sh veebibrauseri küpsiste) läbi andmesubjekti poolt.
 6. MIKS MINU ANDMEID TÖÖDELDAKSE?
  1. Levila töötleb andmesubjekti isikuandmeid eeskätt enda teenuste ja sisu pakkumiseks ja/või lepinguliste kohustuste täitmiseks, samuti turunduslike suunatud reklaampakkumiste ja/või uudiskirjade saatmiseks. 
  2. Levila töötleb andmesubjekti isikuandmeid üksnes andmesubjekti nõusoleku ja/või seaduse alusel ning ettenähtud ulatuses. Kehtivast õigusest tulenevalt on isikuandmete töötlemise aluseks mh andmesubjektiga sõlmitud leping ning Levila õigustatud huvi. 
  3. Andmesubjekti nõusoleku puhul allub isikuandmete töötlemine nõusolekus määratud piiridele, ulatusele ja eesmärgile. 
  4. Andmesubjektiga sõlmitud lepingu puhul allub töötlemine lepingus määratud piiridele, ulatusele ja eesmärgile.
  5. Levila õigustatud huvi puhul allub isikuandmete töötlemine Levila enda poolt kindlaks määratud huvile ettevõtte majandamise ja teenuse juhtimise pakkumise eesmärgil. Levila on kohustatud õigustatud huvi alusel isikuandmeid töötlema üksnes GDPR-is sätestatud andmetöötluse põhimõtetele vastavalt. 
  6. Lisaks võib Levilal tekkida seaduses sätestatud juhtudel kohustus andmesubjekti isikuandmeid töödelda (nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglitest johtuvalt). 
  7. Seega töötleb Levila Sinu isikuandmeid (ja asjakohasel juhul isikuandmetega otseselt mitteseotud analüütikaandmeid):
   1. Levila juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuste täitmine ja asjakohastele asutustele teabe edastamine);
   2. Levila nõuete käsitlemiseks ja õigusmenetlusteks (nt võlgade sissenõudmine ja kohtumenetlus);
   3. Levila kliendi ja/või uudiskirjaga liitunud isiku teavitamiseks ja turundamiseks;
   4. Levila teenuste osutamisest ülevaate saamiseks ja osutatava teenuse kvaliteedi parandamiseks. 
  8. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Levila hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust.
 7. KELLELE MINU ANDMED SAADETAKSE?
  1. Levila teeb oma teenuse pakkumisel koostööd kolmandate isikutega, kellele Levilal on õigus konkreetse koostöö tegemise jaoks sõlmitud lepingu alusel ja ulatuses edastada andmesubjekti isikuandmeid. Viidatud kolmandateks isikuteks on nt reklaami- ja turunduspartnerid, inkassoteenuse osutajad, maksehäireregistrid, infotehnoloogilise teenuse osutajad ning muud asjakohased ettevõtted ja asutused (mh nt Google Analytics kasutusstatistika saamiseks, Maksekeskus AS maksete teostamiseks ja Smaily turundusplatvormi uudiskirjade saatmiseks). 
  2. Andmesubjekti isikuandmete edastamise rangeks eelduseks on isikuandmete töötlemise seaduslikkus ning lepingule vastav eesmärgipärasus.
 8. KAS MINU ANDMED ON TURVATUD?
  1. Jah! Levila andmesubjektide isikuandmeid hoitakse eeskätt Smaily ja Maksekeskus AS serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning alluvad seeläbi GDPR-i regulatsioonile. Levila-siseselt on asjakohaste sisekorralduste, juhiste ja protseduurireeglite läbi ligipääs andmesubjektide isikuandmetele üksnes selleks volitatud töötajatel ja nendel isikutel, kellele on võimaldatud ligipääs teenuse osutamise eesmärgi täitmiseks. Anonüümse kasutusstatistikaga seotud andmeid hoitakse Google Analytics (Google LLC) serverites, millele laienevad Privacy Shield andmekaitsenõuded ja -standardid. 
 9. KUI KAUA MINU ANDMEID SÄILITATAKSE?
  1. Levila säilitab andmesubjektide isikuandmeid üksnes seni, kuni see on nende andmete kogumise eesmärki hinnates ja on selle eesmärgi saavutamiseks vajalik. Eesmärgi saavutades isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada kauem seadusest tulenevalt. 
  2. Isikuandmete säilitamistähtaeg võib sõltuda ka andmesubjekti päringust temaga seotud isikuandmed kustutada. 
 10. MILLISED ON MINU ÕIGUSED?
  1. Andmesubjektil on õigus:
   1. igal ajal oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta või isikuandmete töötlemist piirata;
   2. pöörduda Levila poole oma isikuandmetega tutvumiseks;
   3. nõuda Levilalt ebaõigete isikuandmete parandamist;
   4. nõuda Levilalt isikuandmete kustutamist;
   5. nõuda Levilalt asjakohasel juhul tekitatud kahju hüvitamist;
   6. taotleda oma isikuandmete ülekandmist;
   7. pöörduda oma õiguste kaitseks asjakohaste järelevalveasutuste poole. 
 11. KÜPSISTE VÄJALÜLITAMINE
  1. Küpsiste väljalülitamist, piiramist ja kustutamist võimaldavad kõik veebibrauserid. Juhised küpsiste haldamise kohta on leitavad järgmistelt linkidelt: Internet explorer, Firefox, Google Chrome, Safari
 12. OLEN TIGE – KELLE POOLE SAAN PÖÖRDUDA?
  1. Andmesubjektil on õigus pöörduda Levila (info@levila.ee) ja/või Levila poolt määratud andmekaitsespetsialisti (vt p 2.2) poole mistahes küsimuse, taotluse ja/või kaebuse tekkimisel. Levila püüab kõigest väest tekkinud probleemi kiiresti ära lahendada.
  2. Kui andmesubjekt leiab, et Levila ja/või Levila poolt määratud andmekaitsespetsialisti kaasabist ei piisa, on andmesubjektil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (https://www.aki.ee/) või kohtu poole.